China

Perten Instruments China
Room 818
Hua Heng Office Bld.
# 31, South Binhe Rd., Xuan Wu
BEIJING 100055
Tel +86 10 6342 3835
Fax +86 10 6342 0907
E-mail: pichina@perten.com